Norske banker har levert gode resultater

– Gjennom høsten har bankenes markedsfinansiering blitt dyrere og mindre tilgjengelig. Bankene vil være tjent med selv å ta ansvar for at de har en tilstrekkelig robust likviditetssituasjon til å kunne stå i mot urolige forhold i finansieringsmarkedene. De bør derfor benytte de mulighetene som oppstår til å hente inn mer langsiktig finansiering i markedet, sier sentralbanksjefen.

I Norge utgjør høy gjeld i husholdningene og stigende boligpriser en risiko for finansiell stabilitet lengre fram i tid.

Internasjonalt økes kapitalkravene til bankene og det vil bli stilt strengere krav til hvordan bankene finansierer sin virksomhet. Kriterier og egne regler for systemviktige banker er i ferd med å bli etablert. De europeiske tilsynsmyndighetenes midlertidige krav om 9 prosent ren kjernekapitaldekning for de største bankene kan føre til at det blir etablert høyere minstekrav til kapitaldekning i markedene.

– De største norske bankene bør derfor styrke den rene kjernekapitaldekningen. For å sikre en relativt stabil utlånspraksis vil det være ønskelig at dette først og fremst skjer gjennom tilbakeholding av overskudd, sier Øystein Olsen.